7 vinkkiä lähestyvään tilinpäätöskauteen

Loppuvuodesta monen yrityksen tilikausi lähestyy loppuaan, jolloin tilinpäätöksen suunnittelu ja toteutus tulevat jälleen ajankohtaiseksi. Muun muassa kirjanpitolaki ja asetukset sanelevat tarkasti tilinpäätöksen laadinnan reunaehdot. Tästä huolimatta on hyvä tiedostaa, että tilinpäätöksen sisältöön ja siinä näytettävään tulokseen on mahdollista vaikuttaa erilaisin keinoin.

Seitsemän vinkkiä tilinpäätössuunnitteluun

On hyvä tietää, mitä vaikutuksia erilaisilla kirjanpidon ratkaisuilla on tilinpäätöksen lopputulemaan ja sen kautta yrityksen liiketoimintaan ja talouteen myös tulevina tilikausina. Kun nämä asiat ovat tiedossa, voidaan tilinpäätös laatia tavalla, joka palvelee organisaation tavoitteita parhaalla mahdollisella tavalla.

Investoinnit ja korotetut poistot

Taseeseen kirjattu hankintameno vähennetään vaikutusaikanaan poistoina. Verottajan sallima enimmäispoisto on tavanomaisesti 25 prosenttia hankintamenosta, mutta poikkeuksellisesti yritykset voivat tällä hetkellä halutessaan tehdä vuosina 2020–2023 käyttöönotetun irtaimen käyttöomaisuuden osalta korotetut poistot. Korotettu poisto tarkoittaa, että säännönmukaiseen poistoon verrattuna yritys voi tehdä kaksinkertaisen poiston (25 % -> 50 %) lain soveltamisaikana. Verohuojennus koskee kaikkea uutta irtainta käyttöomaisuutta.

Huomiot palkoista tilikauden päättyessä

Palkanmaksupäivästä huolimatta palkat jaksotetaan kirjanpidossa ansainta-ajan mukaiselle tilikaudelle ja myös lomapalkkavelka tulee jaksottaa. Jaksotuksella voi olla tuntuva vaikutus tilikauden tulokseen jo muutaman palkansaajan työllistävässä organisaatiossa. Laskemalla ja kirjaamalla lomapalkkavelan kuukausittain kirjanpitoon säästytään loppuvuoden ikäviltä yllätyksiltä.

Aktivoinnit

Kehittämismenojen aktivoinnilla voidaan parantaa tilikauden tulosta ja sitä kautta myös oman pääoman tilannetta. Kehittämistoiminnaksi lasketaan esimerkiksi uuden palvelun tai tuotteen kehittämistyö. Kehittämiskuluina taseeseen saa aktivoida palkkakuluja sosiaalikustannuksineen sekä ulkopuolisia palveluita ja ostoja, jotka liittyvät edellä mainittuun kehittämistoimintaan. Yhtiön johdon tulee muistaa, että aktivoidut kehittämismenot vähennetään jakokelpoisten varojen laskennassa. Yhtiöllä voi siis tämän aktivoinnin myötä olla vapaata omaa pääoma, mutta ei välttämättä jakokelpoisia varoja. Taseeseen aktivointeja voidaan tehdä myös aineettomista oikeuksista, kuten huoneiston perusparannuksista.

Inventaario tilinpäätöksessä

Varastosta on tehtävä inventaario viimeistään tilinpäätökseen. Jos varaston arvo on kasvanut tilikauden aikana, oikaisee tämä ostojen erää pienemmäksi, eli parantaa yrityksen tilikauden tulosta. Varaston pienentyessä vaikutus on päinvastainen.

Varastoinventaario tehdään lähtökohtaisesti hyödykkeittäin alkuperäiseen hankintahintaan. Jos hyödykkeen tilinpäätöshetken hankintahinta tai todennäköinen luovutushinta on alkuperäistä hankintahintaa pienempi, tulee ne arvostaa tähän alempaan hintaan. Käyttökelvottomat tai muutoin arvottomat tuotteet tulee siivota varastoinventaarilistoilta pois.

Nettovarallisuus ja osingot

Tilinpäätöstä valmistellessa on tärkeää pohtia muun muassa taseeseen kirjattujen omaisuuserien arvostusta, suunnitella mahdolliset aktivoinnit sekä kartoittaa oman pääoman tilannetta. Yrityksen varallisuudella on vaikutusta esimerkiksi osinkojen verokohteluun. Nettovarallisuus tarkoittaa euromäärää joka saadaan, kun yhtiön varoista vähennetään yhtiön velat. Nettovarallisuuden määrittäminen on tärkeää siksi, että osakeyhtiössä se on osingonjaon pohjana. Listaamattoman osakeyhtiön henkilöosakkaan saaman osingon verotus riippuu siitä, jakaako yhtiö osinkona enemmän vai vähemmän kuin 8 % nettovarallisuudestaan. Jos yhtiö jakaa osinkona enintään 8 %, verotetaan osinko 25 % osuudeltaan pääomatulona ja 75 % siitä on verovapaata.

Konsernin tilinpäätössuunnittelu

Organisaation konsernirakenne tarjoaa liikkumavaraa tilinpäätös- ja verosuunnittelussa. Konserniavustuksen tai ennakko-osinkojen avulla voidaan suunnitella, missä konserniyhtiössä tulos ja oma pääoma halutaan näyttää. Tällä voi olla merkitystä esimerkiksi rahoituksen ehtojen eli kovenanttien tarkastelun osalta. Mikäli rahoittajat ovat määränneet kovenantit vaikkapa emoyhtiön lukujen osalta, voidaan tilikauden aikana tehdyllä konserniavustuksella tai ennakko-osingolla vaikuttaa emo- ja tytäryhtiön tuloslaskelmaan sekä taseeseen.

Konsernitilinpäätöksen laatiminen ei ole pienissä konserneissa lakisääteisesti pakollista, mutta oikean kokonaiskuvan antamiseksi esimerkiksi rahoittajille se on suotavaa ja joskus välttämätöntä.

Budjetointi

Tilinpäätössuunnittelu kannattaa aloittaa heti tilikauden alusta alkaen. Budjetointi antaa parhaan tuen tilikauden suunnittelulle sekä tilikauden aikaiselle seurannalle. Tulevan tilikauden budjetoinnissa huomioidaan liikevaihdon, hankintojen sekä henkilöstökulujen lisäksi myös edellä mainittuja eriä, esimerkiksi investoinnit ja poistot, aktivoinnit sekä varaston muutos.

Olemme apunasi

Autamme mielellämme tilikauden tuloksen ja verotuksen suunnittelussa sekä budjetoinnissa. Balancolla tilinpäätöksen laatimiseen valmistaudutaan yhdessä asiakkaan kanssa ennakoivassa tilinpäätöspalaverissa. Palveluumme sisältyvä ennakoiva tilinpäätöspalaveri antaa kattavan kuvauksen yrityksesi taloudesta, jonka lisäksi käydään läpi tulokseen vaikuttavia kirjauksia.

Matti Markkanen