Kolme skenaariota, kolme tulevaisuutta – Skenaariopalvelu strategiatyön tueksi

Vaikka tulevaisuutta on mahdotonta ennustaa, voidaan siihen varautua laatimalla erilaisia tulevaisuuden skenaarioita. Balancon skenaariopalvelu auttaa yrityksiä mallintamaan toivotun tulevaisuuden vaikutukset ja toisaalta varautumaan myös pahimpaan.

Alati muuttuvassa maailmassa yhden ennusteen varaan jääminen voi kaventaa yrityspäättäjien näkökenttää, jolloin vaihtoehtoisia kehityssuuntia ei tule huomioitua ja yritys menettää ison osan tulevaisuuden kasvupotentiaalistaan. Usein yritykset myös kohtaavat sellaisia yllätyksiä ja haasteita, joihin olisi voitu varautua laatimalla yritykselle tulevaisuuden skenaarioita.

Skenaariotyöskentelyn ytimessä onkin yrityksen vaihtoehtoisten tulevaisuuksien kuvaaminen. Skenaariotyöskentelyn keskeisin tavoite on tunnistaa yrityksen tulevaisuuden kannalta merkitykselliset epävarmuustekijät ja auttaa hahmottamaan näiden epävarmuustekijöiden mahdollisia vaikutuksia tulevaisuudessa sekä määritellä tarvittavat toimenpiteet, joilla minimoidaan negatiivisten vaikutusten realisoituminen.

Vaikka kaikkeen ei luonnollisestikaan pysty varautumaan, voidaan skenaarioiden avulla esimerkiksi hahmottaa minkälaiset vaikutukset yrityksen valitsemilla kehityssuunnilla tulee olemaan. Vaikutusten tiedostaminen antaa usein päättäjille mielenrauhaa ja samalla laajentaa näkökenttää sekä antaa uusia näkökulmia yrityksen kasvupotentiaalista. Toisaalta skenaariot myös kuvaavat miten yritys kestää vaikeammassa ympäristössä

Skenaariotyöskentely strategian tukena

Tyypillisesti skenaarioilla haetaan kolmesta viiteen erilaista vaihtoehtoista tulevaisuutta, jotka ulottuvat 1–5 vuoden päähän. Skenaariovaihtoehdoiksi voidaan valita esimerkiksi positiivinen, neutraali ja pessimistinen malli.

Positiivinen malli kuvaa yrityksen toivotun tulevaisuuden vaikutukset, neutraali malli kuvaa miltä yrityksen tulevaisuus näyttää ilman merkittäviä muutoksia ja pessimistinen malli taas kuvaa tilannetta, jossa yritys kohtaa huomattavia haasteita liiketoiminnassaan eivätkä asiat mene toivotulla tavalla. Pessimistinen malli voi myös kuvata pahinta mahdollista tilannetta, jonka yrityksen päättäjät pystyvät sillä hetkellä kuvittelemaan. Edellä mainittujen lisäksi mukaan saatetaan ottaa myös malleja näiden väliltä tai tehdä lisäksi ääripäiden skenaariot. Toisinaan yritys voi myös haluta mallintaa erilaisia kasvuskenaarioita, ja tätä varten simuloidaan eri rahoitusvaihtoehtoja sekä niiden tuomaa kasvu- ja investointipotentiaalia.

Edellä mainituissa skenaariovaihtoehdoissa on usein tavoitteena saada mallinnettua miltä tuloslaskelma ja tase voisivat näyttää kussakin tilanteessa. Luotujen skenaarioiden pohjalta voidaan arvioida esimerkiksi yrityksen investointi- tai osingonmaksukykyä tulevaisuudessa, tai täyttääkö yritys mahdollisesti rahoittajien vaatimat kovenanttiehdot. Mallien avulla voidaan myös arvioida kestääkö yhtiön talous haastavammat taloudelliset ajat, ja jos kestää, niin kuinka kauan.

Skenaariotyöskentely on hyvä tapa pysähtyä ajattelemaan yhtiön tulevaisuutta monelta eri näkökulmalta ja hakea tukea strategisiin linjauksiin. Skenaarioiden parissa työskentely saattaa myös kannustaa omistajia sekä yrityksen johtoa tavoittelemaan vahvemmin tietynlaista tulevaisuutta. Toisaalta skenaarioiden avulla saadaan myös selkeämpi käsitys yhtiön potentiaalista kasvaa ja investoida tulevaisuudessa sekä yhtiön kustannus ja tase rakenteen muutoksesta tai siitä, miten sen tulisi muuttua eri skenaarioiden välillä.

Olemme apunasi skenaariotyöskentelyssä

Me Balancolla laadimme yhdessä asiakkaidemme kanssa tulevaisuuden skenaarioita asiakkaan kulloisenkin tilanteen mukaan.

Skenaariotyöskentely lähtee tyypillisesti liikkeelle lyhyellä palaverilla, jossa Balancon asiantuntijan käy vaihtoehtoiset kehityssuunnat sanallisesti läpi, joiden pohjalta talousasiantuntija laatii skenaariomallit. Eri skenaariot käydään lopuksi perusteellisesti läpi yhdessä asiakkaan kanssa ja tehdään niihin tarvittavat muutokset.

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä!

Henry Isopahkala