Lakisääteiset dokumentit työyhteisön kehittämisen ponnahduslautana

Vuoden vaihteen lähestyessä työnantajien on jälleen ajankohtaista tarkistaa, että kaikki henkilöstöön liittyvät lakisääteiset dokumentit on laadittu ja tarvittaessa päivitetty ajan tasalle. Lakisääteisten dokumenttien määrään ja laajuuteen vaikuttavat muun muassa yhtiön henkilöstömäärä. Näin ollen yrityksen kasvaessa myös lain asettamat vaatimukset kasvavat. Tässä blogissa käyn läpi dokumentteja, joiden tulisi olla laadittu, kun yhtiöllä on vähintään 20 tai 30 työntekijää.

2022 vuoden alusta voimaan tulleen yhteistoimintalain mukaan jokaisella vähintään 20 henkeä työllistävällä organisaatiolla tulisi olla tehtynä työyhteisön kehittämissuunnitelma. Uuden Yt-lain myötä työyhteisön kehittämissuunnitelma on korvannut vanhan Yt-lain henkilöstö- ja koulutussuunnitelman. Kun työnantajalla on palveluksessa vähintään 30 työntekijää, laki velvoittaa lisäksi laatimaan tasa-arvosuunnitelman sekä yhdenvertaisuussuunnitelman.

Työyhteisön kehittämissuunnitelma

Työyhteisön kehittämissuunnitelmaan on kirjattava henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin nykytila, sekä ennakoitavissa olevat kehityskulut, joilla voi olla vaikutusta näihin asioihin. Suunnitelmaan kirjataan myös päämäärät ja toimenpiteet, joilla kehitetään ja ylläpidetään henkilöstön osaamista sekä edistetään henkilöstön työhyvinvointia. Näiden toimenpiteiden pohjalta luodaan vastuunjako, aikataulut, sekä seurantamenettelyt.Lisäksi suunnitelmaan kirjataan ulkopuolisen työvoiman käytön periaatteet. Kehittämissuunnitelma tulee laatia yhteistyössä henkilöstön edustajan kanssa.

Vaikka työyhteisön kehittämissuunnitelma on lain määräämä ja sen täytyy pitää sisällään tiettyjä lakisääteisiä asioita, ei suunnitelman kuitenkaan itsessään tarvitse olla jäykkää lakitekstiä tai tietyn formaalin pohjan mukainen. Suunnitelmaa ei muutenkaan kannata ajatella pakollisena pahana, sillä sen sisällön avulla voidaan kehittää monia yrityksen menestyksen kannalta tärkeitä tekijöitä. Selkeät päämäärät ja toimenpiteet esimerkiksi henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittämisen saralla luovat korvaamattomia peruspilareita yrityksen liiketoiminnalle.

Puuttuuko yritykseltäsi työyhteisön kehittämissuunnitelma tai kaipaako suunnitelma päivitystä? Ota yhteyttä ja autamme sinua asiassa!

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma ovat kaksi erillistä suunnitelmaa, mutta halutessaan ne voidaan toteuttaa yhdessä. Lisäksi ne voidaan sisällyttää osaksi työyhteisön kehittämissuunnitelmaa tai työsuojelun toimintaohjelmaa.

Tasa-arvosuunnitelma pohjautuu tasa-arvolakiin, joka on suunniteltu estämään sukupuoleen perustuvaa syrjintää, edistämään naisten ja miesten välistä tasa-arvoa, sekä tässä tarkoituksessa parantamaan naisten asemaa erityisesti työelämässä. Työnantajan on vähintään joka toinen vuosi laadittava tasa-arvosuunnitelma, joka pitää sisällään muun muassa selvityksen työpaikan tasa-arvotilanteesta, erittelyn naisten ja miesten sijoittumisesta eri tehtäviin sekä palkkakartoituksen. Palkkakartoituksen tarkoituksena on selvittää, ettei samanlaista tai samankaltaista työtä tekevien naisten ja miesten välillä ole perusteettomia palkkaeroja.

Yhdenvertaisuussuunnitelma taas on suunnitelma siitä, kuinka yritys edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäisee sekä puuttuu syrjintään. Suunnitelmaa laatiessa on tarpeen arvioida, miten yhdenvertaisuus toteutuu työpaikalla. Yhdenvertaisuuden toteutumista voidaan yleisellä tasolla selvittää esimerkiksi henkilöstölle suunnatuilla kyselyillä. Yhdenvertaisuuslain mukaan työnantajan tulee kehittää työoloja sekä toimintatapoja, joita noudatetaan henkilöstöä valittaessa ja henkilöstöä koskevia ratkaisuja tehtäessä.

Säännöllinen vuoropuhelu tärkeänä osana työyhteisön kehittämisessä

Yt-lain mukaan työnantajan on käytävä säännöllistä vuoropuhelua henkilöstön edustajan kanssa yrityksen toiminnan sekä työyhteisön kehittämiseksi lain piiriin kuuluvien asioiden tiimoilta. Vuoropuhelun tavoitteena on edistää tiedonkulkua sekä parantaa henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia heitä koskevissa asioissa.

Näin ollen henkilöstö on vahvasti mukana tekemässä työyhteisön kehittämiseen liittyviä suunnitelmia. Lakikin jo edellyttää, että henkilöstön edustajan tulee olla mukana osallistumassa ja vaikuttamassa niin työyhteisön kehittämissuunnitelman kuin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmankin laatimiseen.

Edellä esille nostettujen dokumenttien keskeinen ajatus kiteytyy henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin kehittämiseen sekä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen. Kun nämä näkökulmat otetaan huomioon ja dokumentit toteutetaan vuoropuheluna henkilöstön kanssa, yrityksen menestystekijät saavat vahvemman pohjan kehittyä. Satsaus näihin suunnitelmiin ja niistä nouseviin toimenpiteisiin onkin yksi ihan joka yrityksen parhaista mahdollisista investoinneista.

Ville Salakari

Jesse Junna

liiketoimintajohtaja | palkanlaskenta ja HR-palvelut

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.