Kohti vastuullisempaa Balancoa

Vastuullisuus ja yritysvastuu ovat tällä hetkellä hyvin pinnalla olevia aiheita, ja ovat olleet sitä jo pidemmän aikaa. Olemme kohdanneet erilaisia globaaleja kriisejä viime vuosina ja niiden vaikutusten ollessa läsnä on yhä tärkeämpää pohtia miten oma toiminta vaikuttaa ympäristöön, ihmisiin ja yhteiskuntaan.

Vaikka suoranaista sääntelyä tai lainsäädännön aiheuttamaa pakkoa ei vielä ole, myös pk-yritysten yritysvastuun tarkastelu on tärkeää. Me Balancolla päätimme käynnistää suuremman mittakaavan vastuullisuustyömme vuonna 2022 muodostamalla työryhmän, jonka johdolla teimme katsauksen Balancon Suomen yksikön tämänhetkisestä vastuullisuudesta. Kaikkia liiketoimintayksikköjä ja Balancon hallintoa edustavan vastuullisuustyöryhmän johdolla perehdyimme vastuullisuuden kolmeen eri osa-alueeseen yhdessä erilaisin työpajoin. Samalla tarkastelimme vastuullisuustyötä Balancon näkökulmasta. Ottamalla työntekijöitä mukaan projektiin läpi koko organisaation varmistimme, että jokaisen yksikön näkemykset ja ääni saatiin kuuluviin.

Koimme, että on tärkeää perehtyä aiheeseen luonnollisesti itsemme, mutta myös asiakkaidemme näkökulmasta. Tilitoimistona meillä on tärkeä rooli yritysvastuun edistämisessä toimiessamme asiakasyritystemme tukena ja neuvonantajana taloudellisissa asioissa, mutta myös erilaisissa liiketoiminnan kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä.

Vastuullisuus osana menestymistä

Pk-yrityksillä ei vielä ole lainsäädännöllistä velvoitetta vastuullisuusraportointiin, mutta vastuullisuuslainsäädännön vaikutukset valuvat jo nyt pieniin ja keskisuuriin yhtiöihin arvoketjujen kautta. Vastuullisuusvaatimukset täyttääkseen suuryhtiöiden on varmistettava toimitusketjuihinsa kuuluvien yritysten vastuullinen toiminta. Näin ollen toimitusketjussa mukana pysyminen tai siihen mukaan pääseminen edellyttää, että myös pienempien yhtiöiden vastuullisuusasiat ovat kunnossa. Vastuulliset toimijat herättävät rahoittajien kiinnostuksen, ja vastuullisuustyöllä voi olla positiivinen vaikutus rahoituksen saatavuuteen sekä hintaan. Kuluttajat ovat yhä valveutuneempia eri vaihtoehtojen vastuullisuudesta ja yhä useammin vastuullisuusasioilla on vaikutusta ostajan päätöksentekoon. Asiakkaiden lisäksi myös potentiaaliset työntekijät pohtivat vastuullisuusasioita. Työntekijöille on tärkeää, että yhtiön edustamat arvot ja vastuullisuusajattelu vastaavat omaa ajatusmaailmaa.

Pienilläkin teoilla on suuri merkitys

Haluamme omalta osaltamme osoittaa, että pienilläkin teoilla on merkitystä ja heti ei tarvitse lähteä tavoittelemaan suuria harppauksia, vaan on tärkeää ylipäätään aloittaa vastuullistyö, tunnistaa oman liiketoiminnan vaikutukset ja lähteä kehittämään toimintaa kohti vastuullisempaa tulevaisuutta. Parhaimmillaan vastuullisuus muodostaa yritykselle kilpailuedun ja toimii yhtenä strategian olennaisimpana punaisena lankana.

Toivon tämän projektin tuotoksena syntyneen vastuullisuuskatsauksen inspiroivan myös sinua kohti vastuullisempaa liiketoimintaa ja menestystä!

Lataa vastuullisuuskatsauksemme tästä

Petrus Leinonen